Privacybeleid Limburg Pride VZW

ALGEMENE INFORMATIE

 1. Respect voor privacy
  Limburg Pride VZW (hierna “Limburg Pride”) respecteert de privacy van haar gebruikers.
 1. Wetgeving en verordeningen
  Limburg Pride verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 1. Aanvaarding van het privacybeleid
  Toegang tot de Limburg Pride-website (hierna “de website”) impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het volledige privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het cookiebeleid, door de gebruiker.
 1. Toestemming voor gegevensverwerking
  Door gebruik te maken van de website verleent de gebruiker toestemming aan Limburg Pride om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.
 1. Wijzigingen in het privacybeleid
  Limburg Pride behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen of aan te passen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving of andere vereisten. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.
 1. Toepassingsgebied
  Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s van de Limburg Pride-website en alle registraties op deze website, evenals op de bedrijfspagina’s beheerd door Limburg Pride op sociale netwerken. Het geldt niet voor pagina’s gehost door derden waarnaar Limburg Pride mogelijk doorverwijst.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 1. Contactgegevens
  Limburg Pride is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en kan gecontacteerd worden via:

Limburg Pride VZW
Hellingenstraat 41, 3620 – Lanaken
info@limburgpride.be

 1. Vragen en bedenkingen
  Alle vragen of bedenkingen met betrekking tot gegevensverwerking kunnen worden gericht via het contactformulier op deze website.

VERZAMELDE GEGEVENS

 1. Verstrekte gegevens
  Gebruikers die de website bezoeken, formulieren invullen of zich abonneren op nieuwsbrieven, geven Limburg Pride toestemming om persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, geboortedatum en andere relevante informatie te verzamelen en te verwerken.
 1. Automatisch verzamelde gegevens
  De website kan automatisch bepaalde gegevens verzamelen, waaronder het IP-adres van de gebruiker, browsertype, datum en tijd van toegang, en andere technische informatie.
 1. Cookies
  Om de website te optimaliseren, kan Limburg Pride gebruikmaken van cookies. Meer informatie hierover is te vinden in het cookiebeleid.

DOELSTELLINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Limburg Pride verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het aangaan van contractuele relaties, het verbeteren van de website, het uitvoeren van statistische analyses, en het verstrekken van informatie aan gebruikers.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Gebruikers hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, en bezwaar tegen verwerking. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Limburg Pride.

BEWAARTERMIJN
Limburg Pride bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

KLACHTEN
Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn dat hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn geschonden.

BEVEILIGING
Limburg Pride neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, en openbaarmaking.

DOORGIFTE AAN DERDEN
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid of wanneer vereist door de wet.

OVERDRACHT NAAR LANDEN BUITEN DE EER
Limburg Pride kan gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, mits adequate beschermingsmaatregelen zijn genomen.

DIRECT MARKETING
Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

MINDERJARIGEN
Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan Limburg Pride verstrekken zonder toestemming van een ouder of voogd.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Limburg Pride behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Dit privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

CONTACT
Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Limburg Pride via ons contactformulier.